com.بازارچه.www
اوقات شرعی و قبله در جهان
به افق شهر Manila
در کشور فیلیپین

16 جمادي‌الثاني 1440

وقت تابستانی محاسبه نمی شود
انتخاب شهر
نمایش جدول سالانه
هواشناسی

سمت قبله برابر است با :
288 درجه
از شمال در جهت حرکت عقربه های ساعت

کد نمایش اوقات شرعی به افق
شهر Manila
در کشور فیلیپیندر سایت شما