com.بازارچه.www
اوقات شرعی و قبله در جهان
به افق شهر Sao Paulo
در کشور برزیل

19 شعبان 1440

انتخاب شهر
نمایش جدول سالانه
هواشناسی

سمت قبله برابر است با :
69 درجه
از شمال در جهت حرکت عقربه های ساعت

کد نمایش اوقات شرعی به افق
شهر Sao Paulo
در کشور برزیلدر سایت شما